ÁSZF

A SALUS GYÓGYPONT webáruház üzemeltetője: a Salus-Orthopedtechnika Kft.

Üzemeltető alapadatai:

név:                  SALUS-Orthopedtechnika Kft.

székhely:         1117 Budapest, Dombóvári út 1.

adószám:         10618103-2-43

cégj.szám:        01-09-079836

Tárhely szolgáltató:

név:                  PANNON SET Kft.

székhely:          1117 Budapest, Fehérvári út 24.IV/1.

 

A felhasználók a szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadják a jelen szabályzat feltételeit, mely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy jelen közleményt bármikor megváltoztassa.

A GYÓGYPONT Áruház heti 7 munkanapon folyamatosan csomagolja a viszonteladói rendelések áruit, ezért a számlázás is folyamatosan történik. Előfordulhat, hogy a rendelt áru kiszállítása, átvétele és a számla teljesítési napja néhány esetben nem egyezik!

A Salus Orthopedtechnika Kft tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokat, különösen az alábbiakat:

 - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényt, 

- A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995.X.24-i 95/46/EK irányelvét,

- A Strasbourgban,1981.I.28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998.évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezményt,

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvényt, valamint egyes kérdéseit módosító 2005. évi CLXXI. törvényt,

- A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 
1995. évi CXIX. törvényt.

Részletes fogyasztóvédelmi tájékoztató

A regisztrált Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Salus Orthopedtechnika Kft (továbbiakban üzemeltető) kezelje a felhasználók személyes adatait. Üzemeltető kijelenti, hogy felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. A felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) az üzemeltető harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.

Az adatok egyéb célra csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló (regisztráló) kifejezetten hozzájárul. A felhasználói adatokba kizárólag az üzemeltető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele 

Felhasználói számára az üzemeltető lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíttathassák, javíttathassák vagy regisztrációjukat törölhessék.

Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Az üzemeltető kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Amennyiben üzemeltető bizonyíthatóan jogsértést követ el, felhasználó sérelmi díjat is követelhet a jogorvoslati eljárás során.

Az üzemeltető vállalja, hogy a regisztráció során a felhasználók által megadott e-mail címekre kizárólag a SALUS GYÓGYPONT Hírlevelét küldi, mely szolgáltatással a felhasználókrendszeres és gyorstájékoztatását kívánja biztosítani.

Az üzemeltető megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokból esetlegesen fellépő hibákért, melyek az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést eredményeznek.

A SALUS GYÓGYPONT webáruház használata során WEB alapú programok kerülhetnek felhasználóink számítógépeire, amelyek internetes eszközeikben (számítógépében, operációs rendszerében és egyéb alkalmazásaiban) semmilyen károsodást nem okozhatnak, így minden erre vonatkozó megkereséssel kapcsolatos felelősségtől elhatároljuk magunkat.

Az üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést me0gtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

A fogyasztó a forgalmazásra, illetve értékesítésre vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti.

Esetleges panaszok ügyintézése a SALUS GYÓGYPONT Áruházban történik. (lásd. „Elérhetőségek” fül)

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadni.

Az írásbeli panaszt a webshop üzemeltető 30 napon belül köteles írásban megválaszolni.

Az elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén az üzemeltető köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás és a fogyasztó székhelye szerinti békéltető testület adatait, elérhetőségeit.

Az üzemeltetőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

A webshopon keresztül megvalósuló eladásokra is alkalmazni kell a Ptk. szabályait. Ennek alapján a megrendeléseket tartalmuknak megfelelően, a megszabott helyen és időben, a megállapított mennyiség, minőség és választék szerint törekszik az üzemeltető teljesíteni.

A vásárló a teljesítés időpontjától számított 6 hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.

A webshop üzemeltető a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).

Ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, az üzemeltető mentesül a szavatossági felelősség alól. Mentesül továbbá a szavatossági felelősség alól akkor is, ha a hiba az átadott áru hibájára vezethető vissza.

Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Tilos a szavatossági jogok sorrendjétől a vásárló hátrányára eltérni!

A webshopban vásárló fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót csak a termék visszajuttatásának költsége terheli, üzemeltető azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Köszöntjük a SALUS GYÓGYPONT webáruház regisztrált felhasználói, illetve vásárlói között.

Fontos jogszabályok

  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;
  • 2005. évi XC. törvény az információszabadságról;
  • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről;

  • 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról;
  • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
  •  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
  • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
  • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól