Regisztráció

Személyes adatok, kapcsolat
Számlázási adatok
Biztonsági ellenőrzés
Ennek a kirakónak az a célja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Ön egy valós személy, és nem egy program. Kattintson a számra, tartsa lenyomva az egeret, és húzza a számokat a megfelelő sorrendbe!
Szerződés
* Kötelezően kitöltendő mező.

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

ügyfél részére

 

 

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

 

1.            Az Adatkezelő adatai

 

Adatkezelő: SALUS-ORTHOPEDTECHNIKA Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári utca 1.

Telephelyek:

•             1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.

•             1125 Budapest (Szt. János Kórház), Diós árok 1-3.

•             1117 Budapest /Fehérvári úti Rendelőintézet/, Fehérvári út 12.

•             1117 Budapest, Fehérvári út 44.

•             1117 Budapest, Dombóvári út 2.

•             1083 Budapest, Korányi Sándor utca 2. I. em. R1-18. ajtó

•             1089 Budapest, Üllői út 102. 28. ép.

Fióktelepek:

•             2040 Budaörs, Építők útja 2-4.

•             6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 4.

Cégjegyzékszám: 01-09-079836

Adószám: 10618103-2-43

Honlap: www.salusgyogypont.hu

Email elérhetőség: info@salusgyogypont.hu

 

2.            Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

 

•             az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

•             2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

•             2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

•             2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfatörvény)

•             2000. évi C. törvény a számvitelről (Számviteli tv.)

•             1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgy.tv.)

•             1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)

•             2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)

•             2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

•             1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (Eüaktv.)

•             1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.)

•             217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról (Ebtv. vhr.)

•             134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

•             7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről

•             14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő bevonásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

•             53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól

•             4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről

•             39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

•             1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (Eütv.)

•             2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről (Tbj. törvény)

 

3.            Fogalmak

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 

4.            Alapelvek

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

a.            kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)

b.            gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)

c.            az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)

d.            pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)

e.            tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)

f.             kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)

g.            az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

 

5.            Adatkezelési tevékenység

 

I.             Adatkezelői minőségben végzett adatkezelési tevékenységek

 

a)            kapcsolatfelvétel (honlap)

 

Adatkezelés célja            Kapcsolat felvétele

 

Adatkezelés jogalapja   GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái               Érdeklődő

 

Személyes adatok köre                Név, email cím

 

Adatmegőrzési idő         A kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig

 

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek           Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

•             tárhelyszolgáltató és levelezési rendszer szolgáltató: PANNON SET Kft. (székhely:         1237 Budapest, Hrivnák Pál utca 165. Fsz. 3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-908052)

Adatok forrása A személyes adatok forrása az érdeklődő

 

Adatszolgáltatás módja, következménye            Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja felvenni Önnel a kapcsolatot

 

b)           kapcsolatfelvétel emailben

 

Adatkezelés célja            Kapcsolat felvétele, kapcsolattartás

 

Adatkezelés jogalapja   GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái               Érdeklődő

 

Személyes adatok köre                Név, telefonszám, email cím

 

Adatmegőrzési idő         A kapcsolatfelvételt követő 1. év végéig

 

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek           Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

•             levelezési rendszer szolgáltató: PANNON SET Kft. (székhely: 1237 Budapest, Hrivnák Pál utca 165. Fsz. 3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-908052)

Adatok forrása A személyes adatok forrása az érdeklődő

 

Adatszolgáltatás módja, következménye            Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud kapcsolatot felvenni Önnel emailben

 

c)            hírlevél küldése 

 

Adatkezelés célja            Hírlevél küldése

 

Adatkezelés jogalapja   GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

 

Az Érintettek kategóriái               Hírlevélre feliratkozó

 

Személyes adatok köre                Név, email cím

 

Adatmegőrzési idő         A hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történő leiratkozás időpontjától számított 30 napig

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik

Címzettek           Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

•             tárhelyszolgáltató: PANNON SET Kft. (székhely:              1237 Budapest, Hrivnák Pál utca 165. Fsz. 3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-908052)

•             hírlevélküldő szoftver: Neosoft Kft. (székhely:                 8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2. A. ép. 2. em. 1. ajtó, 07-09-010206)

Adatok forrása A személyes adatok forrása a hírlevélre feliratkozó

Adatszolgáltatás módja, következménye            Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek hírlevelet küldeni

 

d)           időpontfoglalás

 

Adatkezelés célja            Az egészségügyi szolgáltatás céljából érkező ügyfél számára időpont biztosítása

Adatkezelés jogalapja   GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái               Ügyfél

 

Személyes adatok köre                Név, születési idő, telefonszám, email cím

 

Adatmegőrzési idő         Az időpontfoglalását követő 1. év végéig

 

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek           Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

•             betegnyilvántartó szoftver: Audiosoft IT-Consulting Kft. (székhely: 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28. 1. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-973098)

Adatok forrása A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye            Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud az egészségügyi szolgáltatásra időpontot biztosítani

 

e)           betegfelvétel

 

Adatkezelés célja            Betegfelvétellel kapcsolatos adminisztrációs kötelezettség – ortopédtechnikai eszköz vásárlásához és javításához kapcsolódó kötelező adatkezelés

Adatkezelés jogalapja   GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése:

•             Eüaktv. 4. § (1) bekezdés

•             Eütv. 136. § (1) bekezdése

GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont: egészségügyi és foglalkozásegészségügyi célú adatkezelés

Az Érintettek kategóriái               Ügyfél

 

Személyes adatok köre                Eütv. 136. § (1) és (2) bekezdései

Név, leánykori név, anyja neve, születési hely és idő, TAJ szám, lakcím, egészségügyi állapot, közgyógyellátási igazolvány száma és érvényessége

Adatmegőrzési idő         Eüaktv. 30. § (1) bekezdése alapján: zárójelentés 50 év, minden más dokumentum 30 év, képalkotó diagnosztikai felvétel 10 év

Eüaktv. 30. § (7) bekezdés alapján: gyógyászati segédeszköz szaküzletben kiszolgáltatott olyan gyógyászati segédeszköz esetén, amelynek kihordási ideje 5 évnél hosszabb, a papíralapú vény, valamint a kiadási igazolás megőrzési ideje a kihordási idővel azonos. A kötelező őrzési időt követően a papíralapú vényeket és a kiadási igazolásokat meg kell semmisíteni.

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek           Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

•             betegnyilvántartó szoftver: Audiosoft IT-Consulting Kft. (székhely: 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28. 1. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-973098)

Adatok forrása A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye            Az adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályban előírt kötelezettségének eleget tenni

 

f)            betegellátás

 

Adatkezelés célja            Egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó betegellátás

Adatkezelés jogalapja   GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése:

•             Eüaktv. 4. § (1) bekezdés

•             Eütv. 136. § (1) bekezdése

•             14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 10. számú melléklet

GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont: egészségügyi és foglalkozásegészségügyi célú adatkezelés

Az Érintettek kategóriái               Ügyfél

 

Személyes adatok köre                Eütv. 136. § (1) és (2) bekezdései

Név, leánykori név, anyja neve, születési hely és idő, TAJ szám, lakcím, egészségügyi állapot, közgyógyellátási igazolvány száma és érvényessége

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 10. számú mellékletben felsorolt esetekben fotódokumentáció

Adatmegőrzési idő         Eüaktv. 30. § (1) bekezdése alapján: zárójelentés 50 év, minden más dokumentum 30 év, képalkotó diagnosztikai felvétel 10 év

Eüaktv. 30. § (7) bekezdés alapján: gyógyászati segédeszköz szaküzletben kiszolgáltatott olyan gyógyászati segédeszköz esetén, amelynek kihordási ideje 5 évnél hosszabb, a papíralapú vény, valamint a kiadási igazolás megőrzési ideje a kihordási idővel azonos. A kötelező őrzési időt követően a papíralapú vényeket és a kiadási igazolásokat meg kell semmisíteni.

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek           Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

•             betegnyilvántartó szoftver: Audiosoft IT-Consulting Kft. (székhely: 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28. 1. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-973098)

 

A betegellátást végző orvosok önálló Adatkezelőnek minősülnek, ezért a betegellátás során megvalósuló adatkezelési tevékenységek az orvosok, mint önálló Adatkezelők saját Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint történik.

Adatok forrása A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye            Az adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud egészségügyi szolgáltatást biztosítani

 

g)            jogszabály alapján kiállított orvosi vény alapján történő elszámolás

 

Adatkezelés célja            A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) felé történő elszámolási kötelezettség teljesítése jogszabály alapján

Adatkezelés jogalapja   GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

Az Érintettek kategóriái               Vény jogosultja

 

Személyes adatok köre                Vényen szereplő adatok, így konkrétan: név, cím, születési dátum, TAJ szám, betegség BNO kódja, közgyógyellátási igazolvány szám és érvényessége, termék megnevezése és mennyisége

Adatmegőrzési idő         Eüaktv. 30. § (7) bekezdés alapján: gyógyászati segédeszköz szaküzletben kiszolgáltatott olyan gyógyászati segédeszköz esetén, amelynek kihordási ideje 5 évnél hosszabb, a papíralapú vény, valamint a kiadási igazolás megőrzési ideje a kihordási idővel azonos. A kötelező őrzési időt követően a papíralapú vényeket és a kiadási igazolásokat meg kell semmisíteni.

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek           Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

•             Az Adatkezelő az elszámolás során kizárólag a NEAK által kibocsátott megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező betegnyilvántartó szoftvert alkalmaz: Audiosoft IT-Consulting Kft. (székhely: 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28. 1. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-973098)

 

Az Adatkezelő részéről jogszabályi kötelezettség alapján adattovábbítás történik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) felé

Adatok forrása A személyes adatok forrása a vény jogosultja

 

Adatszolgáltatás módja, következménye            Az adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályi kötelezettségének megfelelni

 

h)           EESZT rendszerbe történő rögzítés

 

Adatkezelés célja            A Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér  (EESZT) rendszerbe történő rögzítés az Eüaktv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott célokból

Adatkezelés jogalapja   GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

Az Érintettek kategóriái               Ügyfél

 

Személyes adatok köre                Egészségügyi és személyazonosító adatok

 

Adatmegőrzési idő         Eüaktv. 35/J. § (2) bekezdése alapján az Érintett halála után 5 évig

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek           Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

•             Az Adatkezelő az elszámolás során kizárólag a NEAK által kibocsátott megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező betegnyilvántartó szoftvert alkalmaz: Audiosoft IT-Consulting Kft. (székhely: 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28. 1. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-973098)

 

Az Adatkezelő részéről jogszabályi kötelezettség alapján adattovábbítás történik az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) felé.

Adatok forrása A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye            Az adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályi kötelezettségének megfelelni

 

i)             webshopba történő regisztráció

 

Adatkezelés célja            A termék megvásárlását szolgálja a regisztráció. Regisztráció nélkül is van lehetőség vásárolni

Adatkezelés jogalapja   GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái               Vásárló

 

Személyes adatok köre                Név, telefonszám, email cím

 

Adatmegőrzési idő         A regisztráció törlését követő 1. év végéig

 

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek           Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

•             tárhelyszolgáltató: PANNON SET Kft. (székhely:              1237 Budapest, Hrivnák Pál utca 165. Fsz. 3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-908052)

•             webshop motor üzemeltetője: UNAS Online Kft. (9400 Sopron, Kőszegi út 14., cégjegyzékszám: 08-09-015594)

Adatok forrása A személyes adatok forrása a vásárló

 

Adatszolgáltatás módja, következménye            Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor nem tud terméket vásárolni

 

j)             termékvásárlás

 

Adatkezelés célja            Termék megvásárlása

 

Adatkezelés jogalapja   GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái               Vásárló

 

Személyes adatok köre                Név, termék

 

Adatmegőrzési idő         Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek           Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

•             tárhelyszolgáltató: PANNON SET Kft. (székhely:              1237 Budapest, Hrivnák Pál utca 165. Fsz. 3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-908052)

•             webshop motor üzemeltetője: UNAS Online Kft. (9400 Sopron, Kőszegi út 14., cégjegyzékszám: 08-09-015594)

Adatok forrása A személyes adatok forrása a vásárló

 

Adatszolgáltatás módja, következménye            Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja kiszolgálni

 

k)            termék kiszállítása

 

Adatkezelés célja            Megvásárolt termék kiszállítása

 

Adatkezelés jogalapja   GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái               Vásárló

 

Személyes adatok köre                Név, szállítási cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám), telefonszám

Adatmegőrzési idő         Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek           Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

 

Az Adatkezelő részéről adattovábbítás  történik a szerződés teljesítése érdekében a termék szállítása során a következő Adatkezelő(k) részére:

•             GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755), a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

Adatok forrása A személyes adatok forrása a vásárló

 

Adatszolgáltatás módja, következménye            Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja kiszállítani a terméket

 

l)             webshopban vásárolt termékről vélemény, értékelés kérése és megjelenítése

 

Adatkezelés célja            Webshopban vásárolt termékről vélemény, értékelés kérése és megjelenítése

Adatkezelés jogalapja   GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

 

Az Érintettek kategóriái               Vásárló

 

Személyes adatok köre                Név, vélemény tartalma

 

Adatmegőrzési idő         A hozzájárulás visszavonásáig vagy a hozzájárulás visszavonásától számított 30 napig

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek           Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

•             tárhelyszolgáltató: PANNON SET Kft. (székhely:              1237 Budapest, Hrivnák Pál utca 165. Fsz. 3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-908052)

•             webshop motor üzemeltetője: UNAS Online Kft. (9400 Sopron, Kőszegi út 14., cégjegyzékszám: 08-09-015594)

Adatok forrása A személyes adatok forrása a vásárló

 

Adatszolgáltatás módja, következménye            Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja a véleményét megjeleníteni

 

m)          számlázás

 

Adatkezelés célja            Számla kiállítása

 

Adatkezelés jogalapja   GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: Áfatörvény 159. § (1) bekezdése

Az Érintettek kategóriái               Ügyfél, ügyfél hozzátartozója

 

Személyes adatok köre                Név, cím, adószám (céges ügyfél esetén), email cím

Adatmegőrzési idő         Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek           Az Adatkezelő Adatfeldolgozókat vesz igénybe:

•             számlázó program: PANNON SET Kft. (székhely:              1237 Budapest, Hrivnák Pál utca 165. Fsz. 3. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-908052)

•             könyvelés: Dream-Project Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 471-473., cégjegyzékszám: 01-09-938040)

 

Az Adatkezelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 10. számú melléklet 1. pontja szerint adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére

Adatok forrása A személyes adatok forrása az ügyfél, ügyfél hozzátartozója

Adatszolgáltatás módja, következménye            Az adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud a jogszabályban előírt számlázási kötelezettségének eleget tenni

 

n)           termék vagy szolgáltatás ellenértékének kifizetése

 

Adatkezelés célja            Termék vagy szolgáltatás ellenértékének kifizetése az alábbi módokon lehetséges:

•             készpénz

•             bankkártya

•             banki átutalás

•             egészségpénztári kártya vagy egészségpénztári számlakiállítás

Adatkezelés jogalapja   GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái               Ügyfél

 

Személyes adatok köre                Név, termék vagy szolgáltatás azonosítója, bankszámlaszám, átutalás összege, átutalás ideje

Adatmegőrzési idő         Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdései alapján 8 év

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek           Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

 

Bankkártyával való fizetéskor vagy banki átutaláskor a személyes adatokhoz a bankkártyás fizetést biztosító és számlavezető bankok, mint önálló Adatkezelők férnek hozzá:

•             CIB Bank Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8., cégjegyzékszám: 01-10-041004), a Bank adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:

https://net.cib.hu/jogi_nyilatkozat/

index

•             MBH Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38., cégjegyzékszám: 01-10-040952), a Bank adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:

https://www.mbhbank.hu/adatvedelem

•             K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: 01-10-041043), a Bank adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:

https://www.kh.hu/adatvedelem?_gl=1*wjiuk7*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwuZGnBhD1ARIsACxbAViUvfpXKHIb5DU8oz4p-bpEjsYjIJjddxrBZiDaKy9ppXjDvUmD7UwaAoTfEALw_wcB

Egészségpénztári kártyával való fizetéskor vagy egészségpénztári számla kiállításakor a személyes adatokhoz az egészségpénztári szolgáltatók, mint önálló Adatkezelők férnek hozzá:

•             OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139., statisztikai számjel: 18105564-6512-581-01), a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:

https://www.otpegeszsegpenztar.hu/static/otpegeszseg/sw/file/ep_adatkezelesi_tajekoztato.pdf

•             PRÉMIUM Önkéntes Egészség-és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., statisztikai számjel: 18177734-9499-581-01), a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:

https://premiumegeszsegpenztar.hu/adatkezelesi-tajekoztato

•             Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., statisztikai számjel: 18177796-6530-581-01), a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:

https://ep.generalipenztar.hu/adatvedelem/

•             MBH Gondoskodás Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., statisztikai számjel: 18232761-6512-581-01), a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:

https://www.mbhep.hu/adatkezelesi-tajekoztato

•             Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., statisztikai számjel: 18116870-6512-581-01), a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:

https://www.allianz.hu/hu_HU/penztarak/penztarak-dokumentumtar.html#adatvedelem-ep

•             Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 18., statisztikai számjel: 18238949-6512-581-01), a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:

https://www.patikapenztar.hu/dok/patika_adatvedelem.pdf

•             Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1144 Budapest, Kőszeg utca 26., statisztikai számjel: 18157169-9499-581-01), a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:

https://www.epenztar.hu/wp-content/uploads/2019/04/adatkezelesi_tajekoztato_2018.pdf

•             Új Pillér Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 18., statisztikai számjel: 18189072-9499-529-01, a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:

https://www.ujpiller.hu/dok/ujpiller_adatvedelem.pdf

 

Webshopban vásárolt termék fizetése utánvéttel lehetséges a szállítást végző szolgáltatónál készpénzben vagy bankkártyával:

•             GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755), a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

Adatok forrása A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye            Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud Önnek szolgáltatást nyújtani

 

o)           szerződéses kapcsolattartás

 

Az Adatkezelő a vele szerződött Partnerei (beszállító) esetében a szerződésben rögzített kapcsolattartóján keresztül folytat kommunikációt, és tart fenn üzleti kapcsolatot.

 

Adatkezelés célja            Az Adatkezelő és a Partner közötti szerződés cél szerinti megvalósításához a kommunikáció fenntartása, és az együttműködés megvalósítása

Adatkezelés jogalapja   GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek

 

Az Érintettek kategóriái               Partner (egyéni vállalkozó, Kft., Bt., Zrt.) munkavállalója, mint kapcsolattartóként kijelölt személy

Személyes adatok köre                Név, beosztás, telefonszám, email cím

 

Adatmegőrzési idő         A szerződés teljesítését vagy megszűnését követő 5. év végéig

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek           Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

Adatok forrása A személyes adatok forrása a Partner kapcsolattartója

Adatszolgáltatás módja, következménye            Az adatok megadása kötelező. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud egyeztetni a Partnerrel

 

p)           panaszkezelés

 

Adatkezelés célja            Bármely szolgáltatással kapcsolatos panasz kezelése

Adatkezelés jogalapja   GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

Az Érintettek kategóriái               Panaszos

 

Személyes adatok köre                Név, lakcím, telefonszám, email cím, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, panasz részletes leírása, fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke

Adatmegőrzési idő         Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 év

 

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek           Az Adatkezelő Adatfeldolgozót nem vesz igénybe

Adatok forrása A személyes adatok forrása a panaszos

 

Adatszolgáltatás módja, következménye            Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor előfordulhat, hogy panaszát az Adatkezelő nem tudja kivizsgálni

 

q)           közösségi oldalakon való kommunikáció

 

Adatkezelés célja            Közösségi oldalakon való kommunikáció

 

Adatkezelés jogalapja   GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: hozzájárulás

 

Az Érintettek kategóriái               Közösségi oldalon regisztrált személy

 

Személyes adatok köre                Név, nyilvános profiladatok

 

Adatmegőrzési idő         Tekintettel arra, hogy az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, az adott közösségi oldal adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek           Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t nem vesz igénybe

Adatok forrása A személyes adatok forrása a regisztrált személy

Adatszolgáltatás módja, következménye            Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tudja Önt az aktuális tevékenységéről, szolgáltatásáról tájékoztatni a közösségi oldalakon

 

II.            Adatfeldolgozói minőségben végzett adatkezelési tevékenységek

 

A betegellátást végző orvosok (pl. rendelő bérlése esetén), amikor önálló Adatkezelőnek minősülnek, abban az esetben az alábbi adatfeldolgozást végzi számukra az Adatkezelő:

 

r)            időpontfoglalás

 

Adatkezelés célja            Az egészségügyi szolgáltatás céljából érkező ügyfél számára időpont biztosítása

Adatkezelés jogalapja   GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az Érintettek kategóriái               Ügyfél

 

Személyes adatok köre                Név, születési idő, telefonszám, email cím

 

Adatmegőrzési idő         Az időpontfoglalását követő 1. év végéig

 

Adattovábbítás A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik

Címzettek           Az Adatkezelő Adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe:

•             betegnyilvántartó szoftver: Audiosoft IT-Consulting Kft. (székhely: 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 28. 1. em. 4., cégjegyzékszám: 01-09-973098)

Adatok forrása A személyes adatok forrása az ügyfél

 

Adatszolgáltatás módja, következménye            Az adatok megadása szükséges. Amennyiben Ön nem adja meg a személyes adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud az egészségügyi szolgáltatásra időpontot biztosítani

 

6.            Honlap adatkezelése

 

A Honlap sütiket használ.

 

A süti (angolul: cookie) egy fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy honlapot meglátogat. A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngésző visszaküldi ezt a szervernek a kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az Ön által látogatott honlap internetes beállításait elmentse, így ha Ön újra ugyanazt a honlapot keresi fel azonos eszközről, akkor az oldal már emlékezni fog a beállított paraméterekre.

 

A süti számtalan funkcióval rendelkezik. Sütit leggyakrabban hirdetések, szolgáltatások személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez használnak.

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében süti csak abban az esetben tárolható az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van, azaz elengedhetetlen a honlap működéséhez, ezeket nevezik „szükséges sütiknek”. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön hozzájárulására van szükség. A honlapon aktuálisan használt sütiket a honlapra történő belépéskor felugró ablakban (pop-up ablak) tekintheti meg és állíthatja be. 

 

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve Ön megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Tekintettel arra, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem lehet garantálni, hogy Ön képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

•             Google Chrome

•             Firefox

•             Microsoft Internet Explorer 11

•             Microsoft Internet Explorer 10

•             Microsoft Internet Explorer 9

•             Microsoft Internet Explorer 8

•             Microsoft Edge

•             Safari

 

7.            Közösségi média

 

Az Adatkezelő elérhető az alábbi közösségi oldal(ak)on.

 

A közösségi oldal üzemeltetője önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelésről szóló tájékoztatás a következő linkeken elérhető:

 

Közösségi oldal:               Adatkezelő neve:           Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

Facebook            Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)                https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Instagram           Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)                https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

 

LinkedIn              LinkedIn Ireland Unlimited Company

(székhely: Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2 Írország)                https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Twitter Twitter, Inc. (székhely: 1355 Market Street, Suite 900

San Francisco 94103, Kalifornia)                https://twitter.com/en/privacy

 

 

Az Adatkezelő nem rögzít és nem kezel személyes adatot az adott közösségi oldal felhasználójáról a belső adatbázisában és rendszerében.

 

8.            Az adatokhoz való hozzáférés

 

A személyes adatokhoz az Adatkezelő illetékes munkatársai férhetnek hozzá a szükséges mértékben a feladataik ellátása érdekében.

 

9.            Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

10.          Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk

 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos

Érintetti jog

 

                Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma

Tájékoztatáshoz való jog

/GDPR 13-14. cikk/

                Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is.

 

Hozzáféréshez való jog

/GDPR 15. cikk/

                Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő:

•             milyen személyes adatait

•             milyen jogalapon

•             milyen adatkezelési cél miatt

•             mennyi ideig kezeli

•             kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait

•             milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)

•             alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

 

Helyesbítéshez való jog

/GDPR 16. cikk/                Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).

 

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

/GDPR 17. cikk/                Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

•             a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

•             Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

•             Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen

•             a személyes adatait jogellenesen kezelték

•             a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

•             a személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Korlátozáshoz való jog

/GDPR 18. cikk/

                Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

•             Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)

•             az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

•             az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

 

Adathordozhatósághoz való jog

/GDPR 20. cikk/                Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

•             az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és

•             az adatkezelés automatizált módon történik.

Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Tiltakozáshoz való jog

/GDPR 21. cikk/                Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga

/GDPR 7. cikk (3) bekezdés/      Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

 

11.          Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk

 

Jogorvoslati lehetőség  A jogorvoslati lehetőség tartalma

Felügyeleti Hatóságnál történő panasztétel joga

/GDPR 77. cikk/                Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

telefon: +36 (1) 391-1400

email: ugyfelszolgalat@naih.hu  

honlap: www.naih.hu

 

Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése)

/GDPR 79. cikk/                Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A törvényszékek elérhetősége: www.birosag.hu/torvenyszekek

 

 

12.          Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.

 

Budapest, 2023. szeptember 15.

ÁSZF

A SALUS GYÓGYPONT webáruház üzemeltetője: a Salus-Orthopedtechnika Kft.

Üzemeltető alapadatai:

név:                  SALUS-Orthopedtechnika Kft.

székhely:         1117 Budapest, Dombóvári út 1.

adószám:         10618103-2-43

cégj.szám:        01-09-079836

Tárhely szolgáltató:

név:                  PANNON SET Kft.

székhely:          1117 Budapest, Fehérvári út 24.IV/1.

 

A felhasználók a szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadják a jelen szabályzat feltételeit, mely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy jelen közleményt bármikor megváltoztassa.

A GYÓGYPONT Áruház heti 7 munkanapon folyamatosan csomagolja a viszonteladói rendelések áruit, ezért a számlázás is folyamatosan történik. Előfordulhat, hogy a rendelt áru kiszállítása, átvétele és a számla teljesítési napja néhány esetben nem egyezik!

A Salus Orthopedtechnika Kft tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokat, különösen az alábbiakat:

 - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényt, 

- A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995.X.24-i 95/46/EK irányelvét,

- A Strasbourgban,1981.I.28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998.évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezményt,

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvényt, valamint egyes kérdéseit módosító 2005. évi CLXXI. törvényt,

- A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 
1995. évi CXIX. törvényt.

Részletes fogyasztóvédelmi tájékoztató

A regisztrált Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Salus Orthopedtechnika Kft (továbbiakban üzemeltető) kezelje a felhasználók személyes adatait. Üzemeltető kijelenti, hogy felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. A felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) az üzemeltető harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.

Az adatok egyéb célra csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló (regisztráló) kifejezetten hozzájárul. A felhasználói adatokba kizárólag az üzemeltető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele 

Felhasználói számára az üzemeltető lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíttathassák, javíttathassák vagy regisztrációjukat törölhessék.

Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Az üzemeltető kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Amennyiben üzemeltető bizonyíthatóan jogsértést követ el, felhasználó sérelmi díjat is követelhet a jogorvoslati eljárás során.

Az üzemeltető vállalja, hogy a regisztráció során a felhasználók által megadott e-mail címekre kizárólag a SALUS GYÓGYPONT Hírlevelét küldi, mely szolgáltatással a felhasználókrendszeres és gyorstájékoztatását kívánja biztosítani.

Az üzemeltető megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokból esetlegesen fellépő hibákért, melyek az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést eredményeznek.

A SALUS GYÓGYPONT webáruház használata során WEB alapú programok kerülhetnek felhasználóink számítógépeire, amelyek internetes eszközeikben (számítógépében, operációs rendszerében és egyéb alkalmazásaiban) semmilyen károsodást nem okozhatnak, így minden erre vonatkozó megkereséssel kapcsolatos felelősségtől elhatároljuk magunkat.

Az üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést me0gtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

A fogyasztó a forgalmazásra, illetve értékesítésre vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti.

Esetleges panaszok ügyintézése a SALUS GYÓGYPONT Áruházban történik. (lásd. „Elérhetőségek” fül)

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadni.

Az írásbeli panaszt a webshop üzemeltető 30 napon belül köteles írásban megválaszolni.

Az elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén az üzemeltető köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás és a fogyasztó székhelye szerinti békéltető testület adatait, elérhetőségeit.

Az üzemeltetőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

A webshopon keresztül megvalósuló eladásokra is alkalmazni kell a Ptk. szabályait. Ennek alapján a megrendeléseket tartalmuknak megfelelően, a megszabott helyen és időben, a megállapított mennyiség, minőség és választék szerint törekszik az üzemeltető teljesíteni.

A vásárló a teljesítés időpontjától számított 6 hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.

A webshop üzemeltető a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).

Ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, az üzemeltető mentesül a szavatossági felelősség alól. Mentesül továbbá a szavatossági felelősség alól akkor is, ha a hiba az átadott áru hibájára vezethető vissza.

Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Tilos a szavatossági jogok sorrendjétől a vásárló hátrányára eltérni!

A webshopban vásárló fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót csak a termék visszajuttatásának költsége terheli, üzemeltető azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Köszöntjük a SALUS GYÓGYPONT webáruház regisztrált felhasználói, illetve vásárlói között.

Fontos jogszabályok

  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;
  • 2005. évi XC. törvény az információszabadságról;
  • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről;

  • 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról;
  • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
  •  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
  • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
  • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól